Ваш кошик порожній
Перейти до кошика
UA  RU 
UA 0 800 210 145
Дзвінки з мобільних і стаціонарних телефонів
по території України безкоштовні
м. Київ

ПРАВОВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Загальні положення

1. Інтернет магазин у своїй діяльності керується чинним законодавством України.

1.6. Асортимент товарів, що продаються на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, визначається Інтернет магазином самостійно, крім товарів, продаж яких згідно із законодавством заборонений.

1.8. Реєстрація фізичної особи в Інтернет магазині означає надання нею згоди на використання та обробку її персональних даних і вчинення інших дій, передбачених Законом України "Про захист персональних даних".

1.8. Ідентифікація особи за допомогою електронного підпису, має здійснюватися під час кожного входу в інформаційну систему Інтернет магазину. З метою недопущення несанкціонованого доступу до облікового запису особи в інформаційно-телекомунікаційній системі продавця для ідентифікації такої особи може використовуватися додатковий унікальний набір електронних даних, що додаються (приєднуються) до спеціального набору електронних даних, який був введений (створений) такою особою під час реєстрації.

2.  Терміни

2.1. Терміни, що вживаються в цьому Положенні мають наступні  значення:

Інтернет магазин - засіб для представлення або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронного правочину;

продавець – Інтернет магазин “Клуб Садівників”;

електронна торгівля - купівля-продаж, реалізація товарів дистанційним способом покупцю шляхом вчинення електронних правочинів із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем;

реалізація - діяльність суб'єктів господарювання з продажу товарів;

реалізація товару дистанційним способом - укладення електронного договору на підставі ознайомлення покупця з описом товару, наданим продавцем шляхом забезпечення доступу до каталогів, проспектів, буклетів, фотографій тощо з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, телевізійним, поштовим, радіозв'язком або в інший спосіб, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення покупця з товаром або із зразками товару під час укладення такого договору;

покупець (замовник, споживач) - фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товар, продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника, який приймає (акцептує) пропозицію іншої сторони щодо укладення електронного договору, зобов'язаний повідомити про себе інформацію, необхідну для його укладення.

договір - усний чи письмовий правочин між споживачем і продавцем про якість, терміни, ціну та інші умови, за яких реалізується продукція. Підтвердження вчинення усного правочину оформляється квитанцією, товарним чи касовим чеком, квитком, талоном або іншими документами (далі - розрахунковий документ);

договір, укладений на відстані, - договір, укладений продавцем із споживачем за допомогою засобів дистанційного зв'язку;

договір, укладений поза торговельними або офісними приміщеннями, - договір, укладений із споживачем особисто в місці, іншому ніж торговельні або офісні приміщення продавця;

електронний договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків та оформлена в електронній формі;

засоби дистанційного зв'язку - телекомунікаційні мережі, поштовий зв'язок, телебачення, інформаційні мережі, зокрема Інтернет, які можуть використовуватися для укладення договорів на відстані;

електронне повідомлення - інформація, представлена в електронній формі, надана учасником відносин у сфері електронної комерції з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем;

електронний правочин - дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, здійснена з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем. Вчиняються на основі відповідних пропозицій (оферт);

електронний підпис одноразовим ідентифікатором - дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних особою, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір, та надсилаються іншій стороні цього договору;

кінцева вартість – остаточна ціна товару (з урахуванням всіх податків та знижок) , що підлягає сплаті за товар, обраний покупцем;

одноразовий ідентифікатор - алфавітно-цифрова послідовність, що її отримує особа, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір шляхом реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб'єкта електронної комерції, що надав таку пропозицію. Одноразовий ідентифікатор може передаватися суб'єктом електронної комерції, що пропонує укласти договір, іншій стороні електронного правочину засобом зв'язку, вказаним під час реєстрації у його системі, та додається (приєднується) до електронного повідомлення від особи, яка прийняла пропозицію укласти договір;

продукція - будь-які виріб (товар);

гарантійний строк - строк, протягом якого виробник (продавець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов'язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв'язку з введенням її в обіг;

строк (термін) придатності - строк (термін), визначений нормативно-правовими актами, нормативними документами, умовами договору, протягом якого у разі додержання відповідних умов зберігання та/або експлуатації чи споживання продукції її якісні показники і показники безпеки повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів, нормативних документів та умовам договору;

строк служби - календарний строк використання продукції за призначенням, починаючи від введення в обіг чи після ремонту, протягом якого виробник (виконавець) гарантує її безпеку та несе відповідальність за істотні недоліки, що виникли з його вини;

істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором;

належна якість товару, роботи або послуги - властивість продукції, яка відповідає вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у нормативно-правових актах і нормативних документах, та умовам договору із споживачем;

недолік - будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що пред'являються до неї, а також інформації про продукцію, наданій виробником (виконавцем, продавцем);

розрахункова операція - приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу)

розрахунковий документ - документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, надрукований у випадках, передбачених Законом, і зареєстрований у встановленому порядку реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

3. Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність

Інтернет магазину

  1. Конституція України;
  2. Цивільний кодекс України;
  3. Господарський кодексів України;
  4. Закони України:
 • "Про електронну комерцію";
 • "Про захист прав споживачів";
 • "Про рекламу";
 • "Про електронні документи та електронний документообіг";
 • "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах";
 • "Про телекомунікації";
 • "Про електронний цифровий підпис";
 • "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні";
 • "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";
 • "Про захист персональних даних";

3.5. Міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

3.6. Правила продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Мінекономіки України від 19.04.2007 р. N 103;

3.7. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом Мінекономіки України від 19.04.2007 р. N 104;

3.8. Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджених наказом Мінекономіки України від 11.07.2003 р. N 185;

3.9. Порядок провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. N 833, тощо.

4. Обов’язкові умови електронного договору

4.1. Електронний договір містить інформацію про:

 • технологію (порядок) укладення договору;
 • порядок створення та вчинення електронних підписів сторонами договору;
 • можливість та порядок внесення змін до умов договору;
 • спосіб та порядок прийняття пропозиції укласти електронний договір (акцепту);
 • порядок обміну електронними повідомленнями та інформацією між сторонами під час виконання ними своїх зобов'язань;
 • технічні засоби ідентифікації сторони;
 • порядок внесення змін до помилково відправленого прийняття пропозиції укласти електронний договір (акцепту);
 • посилання на умови, що включаються до договору, шляхом перенаправлення (відсилання) до іншого електронного документа і порядок доступу до такого документа;
 • спосіб зберігання та пред'явлення електронних документів, повідомлень, іншої інформації в електронній формі та умови доступу до них;
 • умови виготовлення та отримання паперових копій електронних документів;
 • можливість вибору мови, що використовується під час укладення та виконання договору;
 • інші відомості.

4.2. Електронний договір укладається шляхом пропозиції його укласти (оферти) однією стороною та її прийняття (акцепту) другою стороною.

4.3. Фізична особа повинна надати інформацію про себе, необхідну для вчинення електронного правочину, створення електронного підпису, ідентифікації в інформаційній системі суб'єкта електронної комерції, шляхом введення (створення) спеціального набору електронних даних, а також вчинення інших дій у такій системі.

4.4. Окремі умови, що будуть обов’язковими складовими електронного договору між покупцем та продавцем, можуть зазначатися в окремому електронному документі (файлі), до якого відсилається покупець.

4.5. У випадках, передбачених договором, покупець (замовник, споживач) повинен повідомити адресу доставки товару.

4.6. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції.

4.7. Після укладення договору в Інтернеті, покупець повинен отримати від продавця оперативне підтвердження отримання замовлення, а також зазначення умов договору для унеможливлення в подальшому їх односторонньої зміни.

4.8. Підтвердженням укладення договору є електронний лист із підтвердженням та зазначенням: товару, що придбається, його характеристик, ціни, умов оплати та доставки.

4.9. Електронний договір може бути розміщений на сайті Інтернет магазину і є публічною офертою продавця.

4.10. На підставі згоди, наданої особою, на отримання комерційних електронних повідомлень, електронне повідомлення може надсилатися особі щодо знижок, премій, заохочувальних подарунків тощо.

5. Здійснення розрахунків за товар

5.1. Розрахунки за товар можуть здійснюватися з використанням платіжних інструментів, електронних грошей, шляхом переказу (безготівкова форма) коштів або оплати готівкою з дотриманням вимог чинного законодавства України, а також в інший спосіб.

Готівковий розрахунок відбувається в момент доставки товару за вказаною покупцем адресою, підтвердженням якого є виданий розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції; 

Безготівковий розрахунок здійснюється шляхом перерахування коштів по зазначених на сайті реквізитах з за допомогою: платіжної картки, сплати через платіжний термінал та ін.

5.2. У разі оплати вартості товару із застосуванням платіжних інструментів така особа має право повідомити відомості, що дають змогу забезпечити проведення оплати відповідним оператором платіжних систем, який несе відповідальність за їх збереження та використання в порядку, передбаченому законодавством.

5.3. Продавець, після отримання оплати за товар, повинен надати покупцеві електронний документ, квитанцію, товарний чи касовий чек, квиток, талон або інший документ, що підтверджує факт отримання коштів, із зазначенням дати здійснення розрахунку.

5.4. При здійсненні розрахунків за товари продавець застосовує РРО, у тому числі у разі здійснення безготівкових розрахунків із використанням мережі Інтернет. При цьому розрахункові документи при продажу товарів (послуг) через мережу Інтернет видаються у випадку їх безпосереднього надання покупцю. Якщо не визначено місце розрахунків, проведених на підставі рахунку у безготівковій формі за допомогою платіжних карт Visa і MasterCard за допомогою мережі Інтернет, РРО не використовується.

6. Доставка та оплата товару

6.1. Доставка товару покупцю з Інтернет магазину здійснюється поштою:

 • Нова пошта;
 • Укрпошта;
 • Кур´єрською службою.

6.2. Способи оплати:

 • готівкою при отриманні;
 • на картку Приватбанку;
 • карткою Visa/MasterCard;

7. Порядок розірвання покупцем договору купівлі-продажу і повернення товару

7.1. Покупець без необхідності будь-якого обґрунтування має можливість повернути річ, якщо протягом 14 днів з дня отримання такої речі або отримання документа, що підтверджує факт укладення правочину, повідомить про це продавця, але за дотримання наступних умов:

 • придбаного товару немає у переліку тих товарів, що не підлягають обміну та поверненню;
 • придбаний товар не використовувався, і зберігся у тому вигляді, якому його придбавали (збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики та ін.);
 • пройшло менше двох тижнів з моменту придбання товару; 
 • є розрахунковий документ, що підтверджує придбання товару.

7.2. Товар поставляється та повертається за допомогою пошти.

7.3. У разі придбання товару неналежної якості покупець має право лише на пропорційне зменшення ціни або усунення недоліків товару. І лише за умови, що такі недоліки виникли з вини виробника, покупець має право на розірвання договору чи заміну товару на аналогічний.

7.4. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, покупець має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати гроші у розмірі вартості повернутого ними товару, або здійснити обмін товару на аналогічний за першого ж надходження відповідного товару в продаж. Продавець зобов’язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару.

7.5. Для оформлення розірвання договору необхідно від Покупця  письмова заява на ім’я Генерального Директора магазина про повернення товару із зазначенням паспортних даних та причин розірвання договору купівлі-продажу.

7.6. Розрахунок при поверненні товару здійснюється виходячи з його вартості на час купівлі. За наявності фінансових можливостей у Продавця, гроші за повернений товар Покупцю, можуть бути повернуті одразу (у день розірвання договору), але в будь-якому випадку не пізніше семи днів з дня отримання заяви і повернення товару.

2018 рік

закрыть

закрыть